4)ساخت گونه های متنوعی از هواپیماهای مدل نیمه حرفه ای و حرفه ای از ابتدا تا انتها به دست دانش آموزان

معرفی دوره های ساخت هواپیمای مدل

1)دوره مقدماتی:دراین دوره دانش آموزان با مبانی کلی طراحی و ساخت هواپیمای مدل آشنا شده ویک هواپیمای گلایدر کرکس و درادامه یک هواپیمای گلایدر قرقی از جنس فوم پلی استالین به دست دانش آموزان ساخته می شود. برای این دوره، مدت 10 جلسه آموزشی در نظر گرفته شده است.

2)دوره تکمیلی : در این دوره دانش آموزان با استفاده از چوب بالسا، به ساخت گلایدر باز اقدام می نمایند تا ظرافت های کار با چوب بالسا را بیاموزند. سپس در ادامه دوره، هواپیمای کنترل لاین را مه دارای موتور و ملخ و چرخ می باشد را ساخته و آن را به پروازدر می آورند.  برای این دوره، مدت 10 جلسه آموزشی در نظر گرفته شده است.

3)دوره پیشرفته: در این دوره یک هواپیمای موتوردارحرفه ای از نوع موتور الکتریک که از راه دور و توسط رادیو کنترل، هدایت می شود به دست دانش آموزان ساخته می شود. این هواپیما ازنوع گلایدرموتور داربوده ودارای بالن های پهن با توانا یی گلاید کردن درمسافت های طولانی است. برای این دوره، مدت 12 جلسه آموزشی در نظر گرفته شده است. پیشنهاد می شئد که دانش آموزان به گروه های 15 نفری تقسیم شوند.