دانش آموزان عضو پژوهش سرای رازی ناحیه 2 شیراز رتبه سوم جهانی ایران اپن در شبیه سازی فوتبال دو بعدی که از تاریخ 16تا 18 فروردین 97 در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار گردید کسب نمودند.


دانش آموزان عضو پژوهش سرای رازی ناحیه 2 شیراز رتبه سوم جهانی ایران اپن در شبیه سازی فوتبال دو بعدی که از تاریخ 16تا 18 فروردین 97 در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار گردید کسب نمودند.