از : مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 2 شیراز

به : تمامی مدارس ابتدایی ومتوسطه ( دوره های اول و دوم )

موضوع : استفاده مدارس ازکارگاه خلاقیت ریا ضی  سال تحصیلی99-98

با سلام و احترام ؛

     ضمن تشکر از همکاری کلیه مدیران وپژوهش یاران  به اطلاع می رساند که پژوهش سرای دانش آموزی رازی جهت بالا بردن روحیه پرسشگری/ نوآوری/ تقویت بنیه علمی/ نشاط حل مسا له/هوش خلاق دانش آموزان ، کارگاه خلاقیت ریاضی به صورت گروهی در اختیار دانش آموزان قرار می دهد . شایسته است پژوهش یاران گرامی در پژوهش سرا ثبت نام نمایند.

1 -دانش آموزان در تاریخ و ساعت مقرر در پژوهش سرا حضور یابند.                                                                                   

2 - در صورت عدم حضور در تاریخ و ساعت مقرر ، نوبت قبلی لغو وامکان مجدد تجدید دوره نخواهد بود .

3- به ازای هر گروه همراه بودن یک مربی الزامی است .

4- مسئولیت ایاب و ذهاب همراه با مربی یا مربیان به عهده مدیریت محترم آموزشگاه می باشد.

5- مربی یا مربیان مسئولیت حضور وغیاب وهمچنین نظم محیط را به عهده دارند.

6- مربی یا مربیان دانش آموزان در کلیه اوقا تی که دانش آموزان  در کارگاه  حضور دارند ملزم میباشند که در محیط پژوهشسراحضور  داشته باشند  و مسئولیت کلیه موارد  ذکر شده به عهده آنهاست. لذا در صورت ترک محیط هر گونه عواقب احتمالی بعهده شخص مربی می باشد .

7-  به ازای هر دانش آموز دبستان  5000 تومان برای یک جلسه در پژوهش سرا  و در آموزشگاه   6000ومان و برای دانش آموزان متوسطه اول ودوم مبلغ 6000 تومان برای یک جلسه در پژوهش سرا و مبلغ 7000 تومان در آموزشگاه می باشد فیش توسط مربی مربوطه به مدرسان کارگاه تحویل داده شود.

8-مدت زمان هرجلسه دبستان 45 یا 50 دقیقه وهرجلسه دبیرستان  70 دقیقه  می باشد

9  -درصورت درخواست تنها یک جلسه توصیه میشود انتخاب کدها را به عهده مدرس کارگاه بگذارید ودر صورتی که بیش از یک جلسه درخواست داشته باشید کدهای تعیین شده توسط  پژوهشیار خواهد بود

10 -درهرجلسه حداقل 4 کد اجرا می گردد.

11- به مدارس روستا و حومه  تخفیف داده می شود .

12- پژوهش یاران از طریق شماره   09171133893   اقای بهمنی راد وخانم بهمنی راد مدرسان کارگاه خلاقیت ریاضی جهت تعیین کد و زمان تماس   و ثبت نام نمایند .

10- کد کارگاه ها ی هر دوره به پیوست ارسال می گردد

مکان : خیابان قصردشت بین 4راه سینماسعدی وسه راه برق -روبه روی کوچه 19

کد های کارگاه خلاقیت ریاضی دوره ابتدایی سال تحصیلی 99-98

 کلاس دوم

کد1  آشنایی با کارگاه خلاقیت ریاضی

کد2  هیجان و لذت ریاضی باپی بردن به تفکر خلاق

کد3  خواندن سریع ومتفاوت اعداد

کد4  ایجاد محوطه مناسب با طناب

کد5  الگوی اعداد باشکل وبدون شکل

کد6   محاسبه در خرید عملی از یک فروشگاه

کد7  حدس وتقریب با دو روش مهیج

کد8  مسابقه پرشور یافتن  اعداد

 

کلاس سوم

کد1  آشنایی با کارگاه خلاقیت ریاضی

کد2  هیجان ولذت ریاضی با پی بردن به تفکر خلاق

کد3  الگوی اعداد با شکل و بدون شکل

کد4  شمارش اشکال

کد5  تا زدن وبرش اشکال

کد6  روش مهیج در حدس وتقریب

کد7  ایجادمکان مناسب برای جا دادن دوستان

کد8  مسابقه یافتن حجم وکسر

کد9  مسابقه ساختن شکل با محیط بیشتر

کد10  مسابقه پرشور چینش اعداد

 

کلاس چهارم

کد 1 -  آشنایی با کارگاه خلاقیت ریاضی                                                                   

کد 2 -  هیجان و لذت ریاضی با پی بردن به تفکر خلاق                             

کد 3 - مسابقه پرشور تابلوی اعداد   

           الف- تابلوی اعداد متحرک            ب- تابلوی اعداد به هم ریخته

کد4- کار زیبای ساعت وآینه

کد 5 - محاسبه رقابتی و سرعتی پاسخگویی سوالات با شیوه ویژه کارگاه ریاضی

کد 6- ضرب با میله های مغناطیسی

کد 7 - تغییر آهنگ ضربات و پی بردن به کمیت های متر ،سانتی متر و میلی متر

کد8- ارایه عملی وبسیار مهیج احتمال

کد9- شوخی با ریاضی

 

       کلاس پنجم:

کد 1 -  آشنایی با کارگاه خلاقیت ریاضی

کد 2 -  هیجان و لذت ریاضی با پی بردن به تفکر خلاق

کد 3 -  لایه های پنهان سوال در شمارش

کد 4 - سرعت و پازل اشکال هندسی

کد 5 -  رسیدن به پاسخ صحیح با رقابتی حساس ویژه ی کارگاه ریاضی

کد 6  - هندسه اجسام فضایی(3 بعدی) و دقت اندازه گیری با چشمان بسته

کد7 - احتمال ( با اجرای پرشور و زیبا)

کد8- شوخی با ریاضی

کلاس ششم  :

کد 1 -  آشنایی با کارگاه خلاقیت ریاضی                                                                   

کد 2 -  هیجان و لذت ریاضی با پی بردن به تفکر خلاق                            

کد 3 -  عددخوانی غیرمعمولی

کد 4 -  ضرب چند کسربا طلق ها

کد5  - محاسبه رقابتی و سرعتی ویژه ی کارگاه ریاضی

کد 6-  چرا تقریب می زنیم؟(3 روش جالب)

کد 7 - نسبت و تناسب در زندگی روزمره انسان ها

کد 8 - هندسه ی اجسام سه بعدی

   الف-سطح         ب- حجم       ج- ذهن برتر در یافتن گسترده ی اجسام

کد9- یافتن سریع عدد مجهول در جدول اعداد و شوخی با ریاضی

   

کد های کارگاه خلاقیت ریاضی متوسطه دوره اول  سال تحصیلی 99-98

 

 کلاس هفتم

کد 1 - آشنایی با کارگاه خلاقیت ریاضی  و اهداف آن                                                                  

کد 2 - هیجان و لذت ریاضی با پی بردن به تفکر خلاق                            

کد 3 - پیمانه ها و جدول نظام دار

کد 4 - راهبرد حدس و آزمایش در زندگی روزمره

کد5  - مسابقه سرعتی معلم و دانش آموز در فلوچارت اعداد صحیح

کد 6 - برش گسترده مکعب روباز و تبدیل آن به یک مستطیل خاص

کد7 - راهکار عملی در رابطه ی بین حجم منشور و هرم

کد 8 - انتقال عملی در صفحه ی مختصات

کد 13- صفحه ی چرخنده و تکرار پیشامد ها (احتمال)

کد 14- شمارش سریع و شوخی با ریاضی

 

کلاس هشتم

کد 1 - آشنایی با کارگاه خلاقیت  ریاضی  و اهداف آن                                                                   

کد 2 - هیجان و لذت ریاضی با پی بردن به تفکر خلاق                            

کد 3 - مسابقه ساختن بزرگترین و کوچکترین عدد طبیعی با ارقام مغناطیسی

کد 4 - تفکر و سرعت در برش یک سطح خاص

کد 5 - فلوچارت محاسبه

کد 6- انتقال عملی در صفحه مختصات

کد 7 - محاسبه سریع

کد 8 -شوخی ریاضی

 

کلاس نهم

کد 1 -  آشنایی با کارگاه خلاقیت ریاضی  و اهداف آن                                                                  

کد 2 -  هیجان و لذت ریاضی با پی بردن به تفکر خلاق                            

کد 3 -  بازی جدول اعداد و ارتباط آن با مجموعه ها

کد 4 -  همکاری تخته پاک کن در تدریس قسمتی از مجموعه ها

کد 5  - یافتن یک عدد از میان 9000 عدد طبیعی با راهبرد حذف حالت های نامطلوب

کد 6 - تکرار پیشامدها و احتمال

کد 7 - اتوبوس اعداد و مسافران بد قلق

کد 8 -  تدریس تشابه با دستگاه تکثیر و نقشه ی محل زندگی

کد 9 - ساختن کوچکترین و بزرگترین عدد طبیعی با سه رقم موجود

کد 10 - اتحادها 

   الف- مفهوم            ب- تعبیر هندسی        ج- ساختن مدل

کد 11 - مسافر جاده زمان و انواع شیب ها

کد 12 - به دست آوردن معادله خط در 10 ثانیه(شاید هم کمتر)

کد 13 - عبور از تابلوی تقسیم بر صفر ممنوع وپیامدهای آن

کد 15 - شوخی با ریاضی در ضرب و جذر

 

کدهای کارگاه خلاقیت ریاضی متوسطه دوره دوم سال تحصیلی 99-98              

  

 کلاس دهم (کلیه رشته ها)                                                                                                                                                          

كد 1 - آشنايي با كارگاه خلاقيت رياضي و اهداف آن

كد 2 - هيجان و لذت رياضي با پي بردن به تفكر خلاق

كد 3 - كار با دنباله ها  با استفاده از توپ هاي  مغناطيسي

كد 4 - محاسبه با تابلو اعداد متحرك

كد 5 - سرعت در يافتن يك عدد طبيعي از ميان 9000 عدد

كد 6 - معادله خطوط  ورسم خط با ميله هاي مغناطيسي در كمترين زمان

كد 7 - تعبير هندسي و عملي چند اتحاد

کد 8 - محاسبه سریع

كد 9 - شمارش با دوربين عكاسي

 

 کلاس یازدهم (کلیه رشته ها)

کد 1- آشنایی با کارگاه خلاقیت ریاضی و اهداف آن

کد 2- هیجان و لذت ریاضی با پی بردن به تفکر خلاق

کد 3- مرور هندسه تحلیلی به کمک میله های مغناطیسی

کد 4- رمز یافتن عدد با استفاده از راهبرد حذف حالت های نامطلوب

کد 5- ساختن بلندترین برج کاغذی

کد 6- سرعت در حل سئوالات چهار گزینه ای با کارت های مغناطیسی

کد 7- کار عملی در انتقال توابع

کد 8- شناسایی مکان کارخانه ها در یک جاده (کاری زیبا در قدر مطلق)

کد 9 - محاسبات سریع

کد 10- شوخی با ریاضی

 

کلاس دوازدهم (کلیه رشته ها)

کد 1- آشنایی با کارگاه خلاقیت ریاضی و اهداف آن

کد 2- هیجان و لذت ریاضی با پی بردن به تفکر خلاق

کد 3- محاسبات سریع و توابع

کد 4- رمز یافتن عدد با استفاده از راهبرد حذف حالت های نامطلوب

کد 5- مهندس برج ساز

کد 6- انتقال توابع

کد 7- شناسایی مکان کارخانه ها در یک جاده (کاری زیبا در قدر مطلق)

کد 8- سرعت   دقت  ومهارت (تقویت هوش دیداری وشنیداری)

کد ۹- شوخی با ریاضی