نفرات برتر المپیاد ریاضی و علوم مقطع متوسطه اول پسران سال تحصیلی 98-1397 به شرح زیر اعلام می گردد.

مهلت زمان اعتراض 3 روز پس اعلام نتایج بصورت کتبی به دفتر پژوهش سرای می باشد.

علوم هفتم

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه

آموزشگاه

1

آرتین بیگدلی

اول

توحید

2

محمد کبودخانی

دوم

توحید

3

پوریا افراسیابی

سوم

توحید

 

ریاضی هفتم                                   

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه

آموزشگاه

1

امیرحسین ملک پور

اول

دستغیب

2

آرش درودچی

دوم

علوم پزشکی

3

عرشیان خداشناس

سوم

دکتر حسابی

 

علوم هشتم

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه

آموزشگاه

1

امیرحسین رستمی

اول

علوم پزشکی

2

محمدرضا مهدوی

دوم

خسروآصف

3

امیرحسین صفاری

سوم

معارف1

 

ریاضی هشتم 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه

آموزشگاه

1

نوید خلیلی

اول

شهید دستغیب

2

آرشام افشاری

دوم

توحید

3

محمد کریم زادگان

سوم

علوم پزشکی

 

علوم نهم 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه

آموزشگاه

1

محمد  نوح پیشه

اول

توحید

2

محمد حیدری

دوم

توحید 

3

عرشیا خارستانی

سوم

معارف1

4

امید رضا یوسفی

سوم

معارف1

 

ریاضی نهم 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه

آموزشگاه

1

حسین کاویانی

اول

توحید

2

محمدعلی فلامرزی

دوم

معارف1

3

محمدرضا معتمدی

سوم

شاهد ذوالنوار