نفرات برتر المپیاد ریاضی و علوم مقطع ابتدایی پسران سال تحصیلی 98-1397 به شرح زیر اعلام می گردد.

مهلت زمان اعتراض 3 روز پس اعلام نتایج بصورت کتبی به دفتر پژوهش سرای می باشد.

ریاضی چهارم

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه

آموزشگاه

1

آریان عباسی شاد

رتبه اول

دبستان طاها     

2

شایان شجاع الدین

رتبه دوم

علوی         

3

آرش خدری

رتبه سوم

مهرتابان

علوم چهارم

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه

آموزشگاه

1

آرش خبازی

رتبه اول

توحید       

2

علی رحیمی

رتبه دوم

شهدای صا ایران 

3

سید محمد امین محمدی

رتبه سوم

طاها         

ریاضی پنجم

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه

آموزشگاه

1

محمدحسین گلستانی

رتبه اول

ایرانیان

2

راستین جذابی

رتبه دوم

ایرانیان

3

محمد مهدی بهادری

رتبه سوم

ایرانیان

4

ابولفضل شعبانی

رتبه سوم

ایرانیان

5

یاسان شمسی

رتبه سوم

ایرانیان

علوم پنجم

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه

آموزشگاه

1

امیر رضا صالح

رتبه اول

دانشگاه      

2

کورش زارع

رتبه دوم

مهرتابان     

3

متین موحدی پور

رتبه سوم

علوم پزشکی  

ریاضی ششم

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه

آموزشگاه

1

محمدرضا افشاری

رتبه اول

توحید      

2

پارسا حسینی

رتبه اول

ایرانیان    

3

محمد حکانلو

رتبه دوم

معارف 2     

4

سید پارسا هاشمی نسب

رتبه سوم

علوم پزشکی

علوم ششم

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه

آموزشگاه

1

مهدی شیروانی دوست

رتبه اول

معارف 2   

2

کورش روشنی

رتبه دوم

توحید        

3

جواد افشاری

رتبه دوم

توحید         

4

نیما جم

رتبه سوم

علوم پزشکی