نام نام خانوادگی سمت مدرک رشته
سوسن فولادفر مدیر فوق لیسانس الهیات
حسین جمالی مدیر فوق لیسانس حسابداری
غلامرضا یدملت دبیر لیسانس فیزیک
سوزان ارسالی دبیر لیسانس شیمی
محبوبه رامشت دبیر لیسانس فیزیک
زهرا فخر زارع دبیر لیسانس فیزیک
مهدی پزشکیان دبیر فوق لیسانس فیزیک اتمی
زهرا پسران دبیر فوق لیسانس زمین شناسی
سهیلا منتصری دبیر لیسانس شیمی
فاطمه هنرور دبیر فوق لیسانس فیزیک
مهردخت هخامنشی دبیر فوق لیسانس زیست
زینب السادات کلاهی دبیر لیسانس علوم اجتماعی